Mô hình 3 đỉnh/3 đáy

Lợi Lê / 10/03/2020 / 0
Mô hình 3 đỉnh/3 đáy

Các đặc điểm chung của mô hình 3 đỉnh/3 đáy cũng tương tự như các đặc điểm của mô hình 2 đỉnh/2 đáy, chỉ khác nhau ở chỗ chúng hình thành 3 đỉnh/3 đáy thay vì là 2.

Ví dụ về mô hình 3 đỉnh (mô hình kết thúc xu hướng tăng giá) của cổ phiếu Nike. Sự phá vỡ đường hỗ trợ của xu hướng tăng trước đó bắt đầu từ 03/11/2008 xác định xu hướng giảm của mô hình. Giá đã giảm gần 30% bắt đầu từ điểm phá vỡ cho tới khi tiến vào vùng phục hồi.

Ví dụ về mô hình 3 đáy (mô hình kết thúc xu hướng giảm giá) của cổ phiếu Apple. Sự phá vỡ đường hỗ trợ của xu hướng giảm trước đó bắt đầu từ 01/04/2009 xác định xu hướng tăng của mô hình. Giá đã tăng gần 31% bắt đầu từ điểm phá vỡ cho tới khi tiến vào vùng điều chỉnh.

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo