Mô hình 2 đỉnh/2 đáy

Lợi Lê / 10/03/2020 / 0
Mô hình 2 đỉnh/2 đáy

Mô hình 2 đỉnh xuất hiện ở đỉnh thị trường báo hiệu cho sự kết thúc xu hướng tăng giá trước đó, nó có hình dạng giống với chữ M.

Mô hình 2 đáy là hình ảnh đảo ngược của mô hình 2 đỉnh, xuất hiện ở đáy thị trường báo hiệu cho sự kết thúc xu hướng giảm giá trước đó, nó có hình dạng giống với chữ W.

Mô hình 2 đỉnh

Trong một xu hướng tăng, thị trường sẽ thiết lập ngưỡng cao mới tại điểm A, sau đó rớt xuống điểm B. Tuy nhiên, đợt hồi phục tiếp theo tới điểm C không thể vượt qua đỉnh trước đó tại điểm A và giá bắt đầu giảm xuống lần nữa. Nếu giá xuyên qua khỏi điểm B hỗ trợ trước đó thì mô hình đã hoàn thành.

Ví dụ về mô hình 2 đỉnh (mô hình kết thúc xu hướng tăng giá) của cổ phiếu Microsoft. Sự phá vỡ đường hỗ trợ của xu hướng tăng trước đó bắt đầu từ 17/05/2010 xác định xu hướng giảm của mô hình. Giá đã giảm hơn 17% bắt đầu từ điểm phá vỡ cho tới khi tiến vào vùng phục hồi.

Mô hình 2 đáy

Trong một xu hướng tăng, thị trường sẽ thiết lập ngưỡng cao mới tại điểm A, sau đó rớt xuống điểm B. Tuy nhiên, đợt hồi phục tiếp theo tới điểm C không thể vượt qua đỉnh trước đó tại điểm A và giá bắt đầu giảm xuống lần nữa. Nếu giá xuyên qua khỏi điểm B hỗ trợ trước đó thì mô hình đã hoàn thành.

Ví dụ về mô hình 2 đáy (mô hình kết thúc xu hướng giảm giá) của cổ phiếu Apple. Sự phá vỡ đường hỗ trợ của xu hướng giảm trước đó bắt đầu từ 16/09/2013 xác định xu hướng tăng của mô hình. Giá đã tăng hơn 23% bắt đầu từ điểm phá vỡ cho tới khi tiến vào vùng điều chỉnh.

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo