Thượng viện thông qua gói cứu trợ 484 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ

Lợi Lê / 22/04/2020 / 0
Thượng viện thông qua gói cứu trợ 484 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ

Hôm 21/04, Thượng Viện thỏa thuận thông qua gói cứu trợ 484 tỷ USD kế tiếp dành cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và việc xét nghiệm.

Tổng cộng 310 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ vay, với 250 tỷ USD không bị hạn chế và 60 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.

50 tỷ USD cho vay và 10 tỷ USD là cho các doanh nghiệp theo điều lệ khoản tạm ứng khẩn cấp cho thảm họa kinh tế (EIDL).

75 tỷ USD cho các bệnh viện, 25 tỷ USD dùng để xét nghiệm dịch bệnh (11 tỷ USD trong số này sẽ được phân phối cho các tiểu bang).

2,1 tỷ USD chi phí cho Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA)

Với những thiệt hại mà dại dịch gây ra, nhiều khả năng chính phủ Mỹ sẽ phải tung thêm nhiều gói giải cứu. Hôm qua Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng ông muốn tăng trợ cấp cho các bang và chính quyền địa phương, cùng với tăng đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm thuế tiền lương.

Platinum Support | Cung cấp bởi Sapo